Změna odpovědného zástupce

Nově ustanovený odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a podnikatel k oznámení ustanovení odpovědného zástupce nebo k žádosti o schválení ustanovení odpovědného zástupce musí doložit příslušné doklady (např. doklady o odborné způsobilosti) a prohlášení odpovědného zástupce o tom, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, pokud prohlášení neučiní odpovědný zástupce osobně před živnostenským úřadem nebo ho nezašle odpovědný zástupce živnostenskému úřadu podepsané způsobem, který je vlastnoručnímu podpisu rovnocený (elektronický podpis).

Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel odpovědného zástupce ustanoveného, ačkoli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti. Provozovat dočasně živnost bez odpovědného zástupce může podnikatel pouze v případě, že tak stanoví jiný právní předpis - údaj o této skutečnosti zapíše živnostenský úřad do živnostenského rejstříku.

Ohlašovací živnosti

Ustanovení odpovědného zástupce i ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.

Koncesované živnosti

Ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost je podnikatel povinen předložit ke schválení živnostenskému úřadu a o tomto schválení živnostenský úřad rozhoduje. Ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost je podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala.