Vyhledání podnikatele

Služba portálu živnostenského podnikání. Veřejné údaje slouží k zobrazení údajů o podnikatelských subjektech podnikajících v ČR, vedených ve veřejné části živnostenského rejstříku (ŽR) Rozsah veřejné části ŽR je dán § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.

V rámci služby máte možnost vyhledání podnikatelského subjektu zadáním údajů hledaného subjektu nebo zadáním údajů osoby, která má k podnikateli nějaký vztah. Dále si můžete zvolit vyhledávání jen v platných nebo v platných i neplatných údajích ŽR. Neplatnými údaji jsou údaje podnikatelských subjektů, které ukončily svoji činnost. Údaje těchto subjektů, které ukončily svoji činnost, jsou ve veřejné části ŽR vedeny ještě 4 roky ode dne zániku posledního živnostenského podnikání.

Vyhledávací formulář, pravidla pro vyhledávání

Vyhledávácí formulář slouží pro definici vyhledávacích podmínek. Podnikatelský subjekt můžete vyhledat buď podle identifikačního čísla osoby (IČO) nebo podle názvu subjektu (příp. jen jeho začátku), případně adresy, na které sídlí nebo provozuje živnost. V položce Role subjektu můžete upřesnit roli, v jaké je subjekt evidován v živnostenském rejstříku.

Dále je možné podnikatelský subjekt vyhledat přes osobu, která má k tomuto podnikatelskému subjektu/podnikateli nějaký vztah daný její rolí u daného subjektu. Osobu lze vyhledáte podle příjmení s případným upřesněním jména, role nebo data narození.

Samotné vyhledání provedete vložením požadovaných kritérií a stisknutím tlačítka "Vyhledat". Pokud jsou zadány správné vyhledávácí podmínky, služba vyhledá subjekty nebo osoby odpovídající požadovaným kritériím, případně k zobrazí detail konkrétního subjektu/osoby se seznamem podnikatelů, k nimž má vyhledaný subjekt/osoba nějaký vztah. V případě nedostatečně či chybně definovaných vyhledávacích podmínek vás služba na tuto skutečnost upozorní chybovým hlášením. Vyhledávání probíhá v aktuálních i historických datech v závislosti na zvoleném typu platnosti vyhledaných záznamů.

Obecná pravidla pro vyhledávání:

 • nerozlišují se malá a velká písmena,
 • diakritika je ignorována,
 • minimální délka vyhledávací podmínky jsou dva znaky,
 • speciální znaky (* % ? _) a mezera nesmí být zadávány na prvním místě ani uvnitř slov,
 • nezáleží na pořadí slov zadaných v jednom vyhledávacím poli.

Vložená vyhledávací kritéria můžete smazat stisknutím odkazu Vyhledání subjektu z menu nebo použít funkční odkaz Vyčistit formulář uvedený v tipech v pravé části obrazovky.

Popis jednotlivých polí formuláře a pravidla pro zadávání vyhledávacích kritérií
Vyhledávání podle subjektu
IČO

IČO je identifikační číslo osoby, které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem. IČO je unikátní identifikátor, podnikatelský subjekt může mít přiděleno pouze jedno IČO. IČO jakožto unikátní identifikátor je tedy nejvhodnějším vyhledávácím kritériem. Pokud zadáte IČO jako vyhledávácí kritérium, budou ostatní vyhledávací kritéria ignorována, dojde k vyhledání subjektů pouze podle IČO. V ideálním případě dojde k vyhledání pouze jediného subjektu. V živnostenském rejstříku se však dočasně vyskytují i podnikatelé, u nichž není IČO známo. Vždy jde o dočasný stav (IČO bude doplněno v okamžiku, kdy se příslušný živnostenský úřad dozví jeho hodnotu), nicméně podle tohoto kritéria v takových případech požadovaný subjekt nelze vyhledat. Nepodaří-li se vyhledat podnikatele podle IČO, je třeba použít pro vyhledání jiné kritérium - název podnikatele nebo adresu.

Pro IČO jsou povolenými hodnotami pouze číslice, délka položky je právě 8 číslic.

Subjekt

Subjekt nebo název subjektu je zjednodušené označení pro jméno, pod kterým subjekt vystupuje a je pod ním evidován v živnostenském rejstříku. Podle typu subjektu se může jednat o obchodní firmu (subjekty zapsané v obchodním rejstříku), název právnické osoby (právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku) nebo jméno a příjmení fyzické osoby (fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku). Hledání podle názvu subjektu probíhá následujícím způsobem:

 • Vyhledává se podle jednotlivých slov, nezávisle na pořadí. To znamená, že se vyhledají subjekty, v jejichž názvu, se vyskytují všechna zadaná slova, nezávisle na tom, v jakém pořadí byla zadána. Kritéria "První Druhá" a "Druhá První" jsou tedy totožná.
 • Mezery a tečky jsou ignorovány z důvodu "prokládaných" názvů (Ř E M P O, ŘEMPO, Ř.E.M.P.O.).
 • V případě, že není zatržen parametr začínající na..., vyhledává se podle celých slov, nikoliv pouze podle začátků či jednotlivých částí. Chcete-li tedy vyhledat podnikatele "První Druhá", je potřeba název podnikatele zadat jednou z výše uvedených možností. Kritéria jako "Prv Druh" jsou nedostačující, subjekt nebude vyhledán. Pokud zadáte pouze "První" nebo "Druhá", můžete naopak získat příliš mnoho subjektů, neboť takto zadané kritérium je příliš obecné. Je-li parametr začínající na ... zatržen, je automaticky za p o s l e d n í zadané slovo, jehož délka musí být alespoň 4 znaky, přidána "*" a vyhledávají se názvy, které obsahují slovo začínající zadaným textem.

Minimální délka položky jsou 2 znaky, maximální délka je 255 znaků.

Role subjektu

V případě, že potřebujete omezit seznam vyhledaných subjektů konkrétním typem role, v jaké je subjekt evidován v živnostenském rejstříku, je možné nastavit požadovanou roli v této položce. U subjektů, které jsou evidovány v roli statutární orgán právnická osoba, bude uveden odkaz na seznam subjektů, u nichž se vyhledaný subjekt v dané roli vyskytuje.

Roli subjektu lze zadat výběrem ze seznamu (listboxu). Role subjektu jsou typu:

 • statutární orgán právnická osoba,
 • podnikatel (default).
Adresa

Adresa je vyhledávácí kritérium složené z následujících částí: Okres, Obec, Část obce, Ulice, Číslo orientační, Znak a Číslo domovní. Pro vyhledání subjektu podle adresy je nezbytné vyplnit položku Obec. Pokud obec nebude zadána, budete upozorněn chybovým hlášením na nesprávně zadané vyhledávací kritérium. Výsledkem vyhledávání podle adresy je seznam subjektů, které mají na zadané adrese sídlo, provozovnu nebo odštěpný závod.

Okres

Je možné pouze vybrat ze seznamu okresů.

Obec

Obec je nezbytné vyhledávací kritérium pro vyhledávání podle adresy. Pokud zadáváte jakékoliv kritérium vztahující se k adrese, musí být tato položka vyplněna.

 • Je možné zadat jen začátky slov z názvu obce. Pokud takto zadanému kritériu vyhovuje více názvů obcí, budete v dalším kroku vyzván k výběru konkrétního názvu obce ze seznamu.
 • Minimální délka položky jsou 3 znaky, maximální délka je 48 znaků.
Část obce
 • Je možné zadat jen začátky slov z názvu části obce.
 • Minimální délka položky jsou 3 znaky, maximální délka je 48 znaků.
Ulice
 • Je možné zadat jen začátky slov z názvu ulice.
 • Minimální délka položky jsou 3 znaky, maximální délka je 48 znaků.
Číslo orientační, znak čísla orientačního
 • U čísla jsou povoleny pouze číslice, u znaku maximálně jeden znak.
 • Minimální délka položky číslo je 1 číslice, maximální délka je 5 číslic.
Číslo domovní (popisné nebo evidenční)
 • Povoleny jsou pouze číslice.
 • Minimální délka položky číslo je 1 číslice, maximální délka je 10 číslic.

Čísla orientační a domovní jsou v dotazu porovnávána křížem, protože velmi často dochází k záměně těchto údajů.

Vyhledání jen platných / platných i neplatných údajů

Pomocí tohoto přepínače můžete zvolit, zda budou prohledávány pouze platné údaje nebo platné i neplatné údaje. Neplatným údajem je např. obchodní firma nebo adresa, která byla změněna na jinou hodnotu (tj. vyskytuje se pouze v historii) nebo subjekt, který nemá žádnou platnou živnost (ukončil podnikatelskou činnost v režimu živnostenského zákona). Je-li zvoleno vyhledání "jen platných", nebude subjekt zařazen do seznamu nalezených záznamů, pokud je vyhledávaný údaj již neplatným údajem.

Vyhledávání podle osoby

Umožňuje vyhledání podnikatelského subjektu podle údajů osoby, která má k tomuto podnikateli nějaký vztah daný její rolí u podnikatele. Výsledkem vyhledání je seznam osob, které vyhovují zadaným kritériím. Kliknutím na jméno a příjmení osoby v seznamu zobrazíte seznam podnikatelských subjektů, ke kterým má daná osoba vazbu.

Jméno

Jméno osoby.

 • Minimální délka položky jsou 2 znaky, maximální délka je 24 znaků.
 • Vyhledává se podle celých slov.
 • V případě víceslovného jména se vyhledává podle jednotlivých slov, nezávisle na pořadí.
Příjmení

Příjmení osoby, povinný údaj. Bez zadání příjmení nelze provést vyhledání osoby.

 • Minimální délka položky jsou 2 znaky, maximální délka je 35 znaků.
 • Vyhledává se podle celých slov.
 • V případě víceslovného jména se vyhledává podle jednotlivých slov, nezávisle na pořadí.
Role osoby

V případě, že potřebujete omezit seznam subjektů vyhledaných podle osoby konkrétním typem role ve vazbě, jakou daná osoba k subjektu má, je možné nastavit požadovanou roli v této položce. U nalezených osob budou zobrazeny subjekty, u kterých se osoba vyskytuje ve vazbě se zvoleným typem role.

Roli osoby lze zadat výběrem ze seznamu (listboxu). Role osoby jsou typu:

 • statutární orgán,
 • podnikatel,
 • vedoucí odštěpného závodu,
 • odpovědný zástupce,
 • pokračovatel,
 • osoba zastupující právnickou osobu.
Vyhledání jen platných / platných i neplatných údajů

Pomocí tohoto přepínače můžete zvolit, zda budou prohledávány pouze platné údaje anebo platné i neplatné údaje. Viz popis tohoto parametru u vyhledávání podle subjektu.

Elektronický výpis z ŽR

Výsledkem vyhledání je zobrazení výpisu vybraného podnikatelského subjektu. K dispozici jsou dvě varianty výpisu:

 • Výpis bez historie, tedy s aktuálními údaji,
 • Výpis s historií údajů.

Prostřednictvím odkazu Elektronický výpis z ŽR možné získat aktuální výpis (bez historie údajů) z veřejné části živnostenského rejstříku ve formátu PDF opatřený kvalifikovanou elektronickou pečetí. V případě potřeby si můžete prostřednictvím odkazu "Údaje ve formátu XML" stáhnout údaje výpisu z ŽR ve formátu XML.

XML rozhraní

Údaje ve formátu XML lze rovněž získat prostřednictvím XML rozhraní.

Aktuálně platná je Definice XML rozhraní verze 2.8