Provozovna

Pro účely výkonu živnostenského podnikání je provozování živnosti v jedné nebo více provozovnách upraveno v § 17 živnostenského zákona.

Definice provozovny

Provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen "automat") a mobilní provozovna.

Mobilní provozovna

Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

Povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně
 1. Oznámit předem zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně – povinnost se nevztahuje na provozovny uvedené v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a na automaty a mobilní provozovny.
 2. Na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání provozovny – povinnost se nevztahuje na automaty a mobilní provozovny.
 3. U mobilních provozoven prokázat na žádost živnostenského úřadu oprávněnost umístění provozovny.
 4. Při umístění provozovny v bytě, jehož není podnikatel vlastníkem, může podnikatel v takové provozovně provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka bytu.
 5. Zajistit, aby byla provozovna způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů.
 6. Prodávat zboží nebo poskytovat služby prostřednictvím automatu obsluhovaného spotřebitelem lze, pouze pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi.
 7. Pro každou provozovnu ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny – povinnost se nevztahuje na automaty.
 8. Provozovnu trvale a zvenčí viditelně označit.
 9. Nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat případné závazky.
Náležitosti označení provozovny

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena:

 • Obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele;
 • Identifikačním číslem podnikatele;
 • Mobilní provozovnu a automat navíc údajem o adrese sídla nebo adrese, na které je umístěn odštěpný závod zahraniční osoby.

Je-li provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být dále trvale a zvenčí viditelně označena:

 • Jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny – povinnost se nevztahuje na automaty;
 • Prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli – povinnost se nevztahuje na automaty a mobilní provozovny;
 • Kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování;
 • Při uzavření provozovny, pokud tomu nebrání závažné důvody, předem viditelně označit počátek a konec uzavření – povinnost se nevztahuje na automaty a mobilní provozovny.