Přerušení provozování živnosti a pokračování v provozování živnosti

Podnikatel má právo provozování jednotlivých živností přerušit s tím, že má povinnost přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu oznámit. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo datem pozdějším uvedeným v oznámení. Přerušení provozování živnosti musí podnikatel oznámit na dobu určitou a přerušení tedy končí dnem uvedeným v oznámení. Je-li živnostenské oprávnění vydáno na dobu určitou, lze provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění.

Hodlá-li podnikatel pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je povinen to předem oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možné pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o pokračování v provozování živnosti nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení.

Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele vztahují všechny povinnosti podnikatele stanovené živnostenským zákonem s výjimkou:

  • Povinnosti označit objekt, ve kterém má sídlo nebo umístěn obchodní závod údaji podle § 31 odst. 2 živnostenského zákona;
  • Odpovědnosti za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpis vyžaduje;
  • Odpovědnosti za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví;
  • Odpovědnosti za to, že se zaměstnanci, vyžaduje-li to povaha práce, opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů;
  • Povinnosti zajistit, aby jeho provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů;
  • Povinnosti označit svou provozovnu dodatkovými údaji podle § 17 odst. 8 živnostenského zákona;
  • Povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní právní předpisy vyžadují.