Živnostenský rejstřík


Úvodní stránka » Elektronické podání

Elektronické podání

Základní informace

Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání (EPO) vůči živnostenskému úřadu (ŽÚ) ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF).

Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit EPO a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (EP ŽR) nebo do datové schránky vybraného úřadu (DS). Podávající má také možnost si vyplněný formulář přímo z aplikace vytisknout.

Elektronické podání lze vytvořit pomocí dvou verzí aplikace JRF:

 1. Webová aplikace JRF; jedná se o novou aplikaci, která je podnikatelské veřejnosti zdarma k dispozici od 1.1.2019. Tato aplikace je spouštěna přímo ve webovém prohlížeči a v případě použití varianty podání do datové schránky úřadu odpadá uživateli nutnost instalace jakékoliv aplikace na počítač uživatele. Při odesílání elektronicky podepsaného podání vyžaduje web aplikace JRF instalaci Javy (verze 8). Instalaci Java je možné provést z URL https://www.java.com/en/download/. Příručku k web aplikaci JRF a další odkazy najdete níže v části Odkazy. V současné době je web aplikace JRF dostupná pro použití v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.

 2. Java aplikace JRF; jedná se o lokálně instalovanou aplikaci, která je podnikatelské veřejnosti zdarma k dispozici od 1.7.2008.
  Z bezpečnostních důvodů není od 7.6.2019 možno používat starší verze Java aplikace JRF a nelze také provést její aktualizaci. Omezení se týká lokálně instalovaných verzí 4.2d a starších, netýká se aplikace spouštěné přes WebStart. Doporučujeme přejít na používání Web aplikace JRF. Kdo chce nadále používat Java aplikaci JRF, musí provést reinstalaci aplikace z aktuálních instalačních souborů, které jsou ke stažení na této stránce.
  Instalační soubor Java aplikace JRF dle operačního systému počítače:

  Současně existuje i podoba Java aplikace JRF, kterou je možné spustit pomocí webstart přímo z níže uvedeného odkazu:

  Stažení instalačních souborů, instalace a provoz Java aplikace JRF probíhá šifrovaným způsobem protokolem SSL, proto se může stát, že se uživateli zobrazí výstražné okno nebo stránka s "Výstrahou zabezpečení" - což znamená, že nemá nainstalovány certifikáty České pošty PostSignum QCA (PostSignum Root QCA, PostSignum Root QCA 2).
  Popis instalace je na stránkách CA Postsignum. Po provedené instalaci se v závislosti na tom, zda uživatel má v systému nastaveno, že důvěřuje certifikátům vydaným Certifikační autoritou PostSignum České pošty, může objevit okno sloužící k potvrzení důvěryhodnosti serverového certifikátu.
  Příručku k Java aplikaci JRF najdete níže v části Odkazy.

Odeslání vytvořeného podání

Správně vyplněné podání vytvořené oběma verzemi aplikací JRF, lze elektronicky odeslat dvěma způsoby:

 1. Odeslání vyplněného podání na Elektronickou podatelnu ŽR

  Tento způsob podání vyžaduje od uživatele uznávaný elektronický podpis (§ 5 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Lze tedy použít pouze kvalifikované certifikáty podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014. Seznam tuzemských poskytovatelů (řazeno abecedně), platný k 10.10.2017 je následující:

  • Česká pošta, s. p.,
  • eIdentity a. s.,
  • První certifikační autorita, a. s.

  Další informace a službu pro posouzení certifikátů najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-pouzivani-elektronickeho-podpisu.aspx.

 2. Odeslání vyplněného podání do datové schránky úřadu

  Tento způsob podání vyžaduje, aby podávající měl svoji aktivovanou datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Vytvořené podání lze odeslat pomocí voleb pro vybraný způsob odeslání v aplikaci JRF na kterýkoliv ŽÚ, který je v aplikaci JRF podatelem vybrán. Vybraný ŽÚ po obdržení EPO toto odpovídajícím způsobem zpracuje v IS Registru živnostenského podnikání, a pokud to bude možné, i elektronicky vyřídí.

Správní poplatek

Při podání ohlášení živnosti/živností nebo žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč.
Při ohlášení další živnosti, podání další žádosti o koncesi je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč.
Při podání ohlášení změny údajů již zapsaných v živnostenském rejstříku týkajících se koncesovaných živností, které mají vliv na rozhodnutí o udělení koncese nebo rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč.
Při podání ohlášení změny údajů již zapsaných v živnostenském rejstříku mající vliv na již vydaný výpis z ŽR, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Správní poplatek je nutno uhradit úřadu, jemuž bylo elektronické podání prostřednictvím aplikace JRF podáno. Uhrazení správního poplatku je možné vždy provést na pokladně příslušného úřadu, jemuž bylo podání adresováno, rovněž poštovní poukázkou. Další možné způsoby uhrazení správního poplatku, jako třeba bankovním převodem apod., je třeba si na daném úřadě ověřit.

Správní poplatky a výkon jejich správy upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Výše správních poplatků na úseku živnostenského podnikání jsou uvedeny v sazebníku v části I v položce 24, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.

Zjištění stavu elektronického podání

Pomocí tohoto odkazu si může podatel ověřit stav zpracování jeho elektronického podání. Zde uvedený popis pro zjištění stavu elektronického podání platí pouze pro podání zaslané na elektronickou podatelnu ŽR (neplatí tedy pro podání do datové schránky úřadu). Podání lze vyhledat dle čísla podání, které mu bylo přiděleno systémem RŽP ve tvaru Ennnnn nebo pouze číslo nnnnn (tj. např. E1111 nebo 1111). Toto číslo je uvedeno v záhlaví vytištěného PDF formuláře po odeslání podání. Stav podání může nabývat hodnot:

 • nenalezeno - zadané číslo podání nebylo nalezeno,
 • doručováno na ŽÚ - podání bylo odesláno, probíhá jeho doručování určenému živnostenskému úřadu,
 • doručeno na ŽÚ - podání bylo doručeno do systému RŽP pro určený živnostenský úřad, jeho zpracování ovšem nebylo dosud zahájeno,
 • přijato na ŽÚ - podání bylo na živnostenském úřadu přijato, probíhá jeho zpracování,
 • vyřízeno - zpracování podání bylo živnostenským úřadem v systému RŽP ukončeno.

V případě podání úspěšně zaslaného do datové schránky úřadu, obdrží podatel elektronickou doručenku do své datové schránky.

Odkazy

Podpora aplikace JRF

 • V případě problémů s vyplněním JRF, kdy podávající neví přesně, jaké údaje, případně do kterých kolonek JRF má vyplnit, je doporučeno obrátit se na nejbližší živnostenský úřad, který podnikateli pomůže s vyplněním jeho podání přímo na přepážce ŽÚ.
 • V případě problémů s instalací, spuštěním a provozem aplikace JRF se podnikatelská veřejnost může obrátit na technickou podporu aplikace JRF, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu jrf@i.cz.

Související odkazy

Obchodní rejstřík - hledání | Portál pro podnikatele - BusinessInfo

Ministerstvo průmyslu a obchodu | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů

Vyvinuto ICZ a.s.