Živnostenský rejstřík


Úvodní stránka » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Veřejný web Živnostenského rejstříku

slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice zapsaných do Živnostenského rejstříku, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem s výjimkou údajů specifikovaných v §60 odst. 3 písm. a) až d) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský zákon v ustanovení §60 odst. 6 ukládá Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které vykonává působnost Živnostenského úřadu ČR, zveřejňovat odpovídající údaje vedené v Živnostenském rejstříku v elektronické podobě a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ochrana osobních údajů

realizovaná v rámci Informačního systému Registru Živnostenského Podnikání (dále jen IS RŽP) a týkající se údajů vedených v Živnostenském rejstříku a povinně zveřejňovaných dálkovým přístupem prostřednictvím veřejného webu Živnostenského rejstříku.

Povinně zveřejňované údaje týkající se zpracování osobních údajů při vedení Živnostenského rejstříku.

Dle zákona č. 101/2000 Sb. (§ 18 odst. 1, písm. b), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, není Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako správce Živnostenského rejstříku spravovaného prostřednictvím IS RŽP povinno podat Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§ 18 odst. 2), že informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další, viz níže) musí být správcem údajů zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

Identifikační údaje správce osobních údajů
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1

IČO 47609109

Účel zpracování

Registrace a evidence podnikatelů podnikajících v režimu živnostenského zákona, jejíž rozsah je stanoven zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s tím spojená povinnost zpracovávat osobní údaje, jež jsou součástí registrace subjektů a jejich evidence v Živnostenském rejstříku.

Kategorie subjektů údajů

Podnikatelské subjekty a osoby mající vztah k těmto podnikatelským subjektům zapsané v Živnostenském rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kategorie osobních údajů

Identifikační a adresní údaje vztahující se k subjektům údajů.

Rozsah zpracovávaných a povinně dle §60 odst. 6 živnostenského zákona zveřejňovaných údajů:

U fyzické osoby (podnikatele, odpovědného zástupce, vedoucího odštěpného závodu nebo statutárního zástupce):

  • jméno, příjmení,
  • státní občanství,
  • datum narození,

u podnikatelského subjektu:

  • identifikační číslo osoby,
  • obchodní firma nebo název,
  • sídlo,
  • označení a umístění odštěpného závodu v České republice.

Zdroje osobních údajů

Subjekty údajů, oznamující osobní údaje v rámci ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo oznámení ohlášených změn dle §§45, 49, 50 a 56 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Popis způsobu zpracování osobních údajů

Automatizované zpracování na jednotlivých Živnostenských úřadech (dále jen ŽÚ) všech stupňů prostřednictvím IS RŽP.

Místo zpracování osobních údajů

Sídla Obecních živnostenských úřadů, živnostenských úřadů městských částí Hlavního města Prahy, krajských živnostenských úřadů a Ministerstva průmyslu a obchodu jakožto orgánu vykonávající působnost Živnostenského úřadu ČR.

Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

  • Pracovníci jednotlivých ŽÚ na všech stupních ŽÚ,
  • Veřejnost a uživatelé internetu.

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č.101/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Živnostenský rejstřík veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených v § 60 odst. 3 písm. a) až d) živnostenského zákona. ŽÚ ČR je povinen dle §60 odst. 6 tyto údaje zpřístupňovat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.Související odkazy

Obchodní rejstřík - hledání | Portál pro podnikatele - BusinessInfo

Ministerstvo průmyslu a obchodu | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů

Vyvinuto ICZ a.s.